OFERTA WSPÓŁPRACY Z GMINĄ MIASTO KOŁOBRZEG 2020

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NASZEGO WSPARCIA, PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE WSZYSTKIE Z DZIAŁAŃ GRUPOWYCH ZOSTAŁY ZAWIESZONE, NIEMNIEJ KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE SĄ NADAL REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU.

Oferta dla rodziców

1. Szkoła dla Rodziców – warsztaty psychoedukacyjne

Odbiorcami są rodzice młodocianych, którzy równolegle uczestniczą w procesie zmiany swojego dziecka, otrzymując wsparcie i konkretne wytyczne do działania. Warsztaty będą miały na celu zaopatrzenie ich w narzędzia, które ułatwią pracę z rodziną i bezpośrednio będzie miało to wpływ na polepszenie pracy z rodzinami w których istnieje konflikt, przemoc, nieudolność wychowawcza, uzależnienie itp. Efektem tej pracy jest nie tylko widoczna poprawa ich relacji z dziećmi, ale również poprawa kontaktów interpersonalnych w rodzinie.

Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A sala mityngowa Nr 1 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Poniedziałek 16.00-19.00
Edycja I:
od 20.04.20 – do 22.06.20 (30 godz.)

Realizatorzy: mgr Małgorzata Szczubkowska – pedagog, specjalista terapii uzależnień
mgr Marta Moszko – pedagog, psychoterapeuta systemowy

2. Konsultacje indywidualne dla rodziców

Adresatami są rodzice którzy dostrzegając istnienie problemu u swojego dziecka mogą skorzystać z porady, psychoedukacji, wsparcia oraz uzyskać informację w jaki sposób pomóc dziecku.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 14, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) w okresie od 02.03.2020 do 25.05.2020 ora 07.09.2020 do 30.11.2020 w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00

Realizator – mgr Marta Moszko – pedagog, psychoterapeuta systemowy
Tel: 600 234 672

3. FRED goes NET

Oferta dla młodzieży

Adresatami programu są osoby w wieku 12-18 lat w szczególnych przypadkach do-20 rż, używające narkotyków z wyłączeniem heroiny, substancji nielegalnych i alkoholu. Osoby, które są na etapie – eksperymentowania z w/w substancjami i używający ich w sposób problemowy. Osoby, które w wyniku stosowania tych substancji po raz pierwszy naruszyły obowiązujące normy społeczne np. weszły konflikt z prawem. Osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodzież, u której zauważono używanie narkotyków, a nie została na tym „przyłapana” może również wziąć udział w programie.
Zasadniczym celem programu jest możliwie wczesne dotarcie do osób sięgających po alkohol czy/i narkotyki i przedstawienie im oferty interwencji z wykorzystaniem społecznego nacisku;

Warsztaty wczesnej interwencji dla młodzieży – profilaktyka selektywna

Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A sala mityngowa Nr 1, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wtorek 3 godz. od 16.00 do 19.00
Edycja I: 
16.00-19.00 14.04.2020-28.04.2020r.
16:00-19:00 02.06.2020-23.06.2020r.
16:00-19:00 06.10.2020-27.10.2020r.

Realizatorzy: mgr Anna Sottek – pedagog,
mgr Aleksander Sottek – specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

4. Konsultacje indywidualne z młodzieżą mającą kontakt z substancjami psychoaktywnymi.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A/14 pok. Nr 14, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Od 04.03.2020r. do 24.06.2020 oraz od 09.09.2020 r. do 25.10.2020
w każdą środę w godz. 16:00 – 18:00
przerwa wakacyjna – lipiec-sierpień 2020 r.

Realizator – Aleksander Sottek – specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

Tel. 575 210 118

5. „Bądź po jasnej stronie mocy”. Radzenie sobie z problemami życia codziennego. Warsztaty wspierające dla młodzieży.

„Bądź po jasnej stronie mocy”. Radzenie sobie z problemami życia codziennego to cykl warsztatów psychoeduacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat, zakładających realizację następujących tematów:
1) Budowanie poczucia własnej wartości.
2) Radzenie sobie z emocjami,
3) Asertywność
4) Autoprezentacja,
5) Umiejętność rozwiązywania problemów,
6) Grupa rówieśnicza to nie wszystko- ważny jestem ja,
7) Komunikacja

Działania podejmowane podczas realizacji warsztatów będą opierały się na utworzeniu grupy otwartej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kołobrzeg oraz uzupełnieniu oferty warsztatów profilaktycznych Fred goes Net.

Warsztaty odbywać się będą w sali terapeutycznej w CSS, zgodnie z poniższym harmonogramem :
Od 06.03.2020r. do 26.06.2020 r. oraz od 04.09.2020 r. do 25.09.2020 r.
w każdy piątek od 16:00 do 17:30 ( dwie godziny dydaktyczne)
Realizatorzy : Anna Sottek – pedagog, certyfikowany realizator programów profilaktycznych „Fred goes Net”, „Unplugged”
Aleksander Sottek – specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

Telefon kontaktowy: 794 713 795

6. Oferta dla osób z problemem uzależnienia od konopi

ROGRAM CANDIS
CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.
Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.
Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim
i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.
Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.
Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.
Cele terapii
• rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
• zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
• dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
• całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
• pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
• nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

W ramach oferty przewidujemy 4 nieodpłatne programy w okresie od lutego do grudnia 2020r. dla osób powyżej 16 r.ż.
Tel. Kontaktowy 600 964 749 Małgorzata Szczubkowska certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

7. Oferta dla mieszkańców osiedla Podczele i Radzikowo

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie – Podczele

Konsultacje będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 7, w Podczelu sala Nr 219, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Od 27.02.2020 do 04.06.2020r. oraz 03.09.2020 do 10.12,2020r.

16.00 do 18.00 do każdy czwartek 2 godz. W tygodniu: godz. 16.00-18.00

Realizator – mgr Małgorzata Szczubkowska – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Tel: 600 964 749

 Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie – Radzikowo

Konsultacje będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 6, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Od 27.02.2020 do 04.06.2020r. oraz 03.09.2020 do 10.12.2020r.

16.00 do 18.00 do każdy piątek 2 godz. W tygodniu: godz. 16.00-18.00

Realizator – mgr Sławomir Stypński – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Tel: 721 003 007

8.Oferta dla osób stosujących przemoc

 Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Adresatami programu są:
• osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary lub warunkowo zwolnił z odbycia reszty kary, zobowiązując do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,
• osoby uczestniczące w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których z uwagi na stosowanie przemocy w rodzinie oddziaływania korekcyjno – edukacyjne stanowią uzupełnienie podstawowej terapii,
• członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
• osoby, które dostrzegają własne sprawstwo przemocy i deklarują wolę podjęcia pracy nad zmianą tych zachowań lub zostaną zmotywowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

GRUPA KOREKCYJNO–EDUKACYJNA (dla mężczyzn)

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Spraw Społecznych ul. Okopowa 15 A w Kołobrzegu, sali terapeutycznej od 01.03.2020r. do 13.08.2020 r., w każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:15 (trzy godziny dydaktyczne)
Realizatorzy :
mgr Agnieszka Tułaza – pedagog, terapeuta, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizator programów dla sprawców przemocy według modelu DULUTH
mgr Aleksandra Szornak – pedagog, Coach terapeuta rodzinny.

INDYWIDUALNE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE (dla mężczyzn i kobiet)
Spotkania obejmują wstępne rozpoznanie problemu, diagnozę sytuacji i potrzeb klienta, ustalenie celu i kierunku zmian, a także poszukiwanie konkretnych rozwiązań służących zaprzestaniu stosowania przemocy oraz budowaniu konstruktywnych relacji.
Konsultacje będą odbywać się w siedzibie Centrum Spraw Społecznych ul. Okopowa 15 A w Kołobrzegu, gabinet nr 14, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 12.00-15.00.
Kontakt w celu ustalenia spotkania: Agnieszka Tułaza tel. 513 442 515

                                  Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020