Razem możemy wszystko III

 

„Razem możemy wszystko III”

 

Stowarzyszenie Kropka Wolni od uzależnień informuje, że od 01-03-2023 r. do 30-11-2023 r. realizowana będzie trzecia edycja programu wspierająco – aktywizujący osoby ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej, kształtowaniu rozwoju kapitału społecznego oraz postaw obywatelskich.

 

Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE w siedzibie Centrum Spraw Społecznych przy                                 ul. Okopowej 15 A w Kołobrzegu.

 

ADRESACI PROGRAMU

 

 

Program adresowany jest do mężczyzn i kobiet, będących mieszkańcami Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Powiatu kołobrzeskiego, mający problemy w życiu zawodowym lub społecznym

 

OFEROWANA POMOC

 ZAJĘCIA GRUPOWE (8 spotkań po 4 godziny warsztatowe)

w części grupowej program będzie koncentrował się na nauce planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Zajęcia grupowe będą miały charakter edukacyjno-szkoleniowy, a ich skutkiem ma być nauczenie określonych umiejętności.

Program grupowy zawiera min:

  • Trening interpersonalny / warsztaty umiejętności społecznych
  • Doradztwo zawodowe / warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
  • Trening gospodarowania własnymi środkami
  • Dodatkowe formy wsparcia, np. alternatywne formy spędzania wolnego czasu, profilaktyka uzależnień, nauka walki ze stresem

Zajęcia będą odbywały się we wtorki w siedzibie Centrum Spraw Społecznych przy                             ul. Okopowej 15 A w Kołobrzegu, sale mityngowe w godzinach 15.30-18.30 . Przewidziana jest w czasie zajeć profesjonalna opieka dla dzieci.

INDYWIDUALNE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Indywidualne konsultacje będą prowadzone przez coacha, doradcę zawodowego, terapeutę ds. uzależnień, specjalistę ds. przemocy w rodzinie, pedagoga- trenera akademii dla rodziców. W zależności od potrzeb uczestników konsultacje z radcą prawnym i specjalistą ds. księgowości.

  • Doradca zawodowy, tworzy wraz z uczestnikiem projektu IPD, ustala predyspozycje zawodowe itp.
  • Coach pracuje nad celami i motywacją w życiu z każdym uczestnikiem
  • Terapeuta uzależnień
  • Specjalista przemocy w rodzinie
  • Pedagog – trener akademii dla rodziców

Terminy konsultacji indywidualnych ustalane są bezpośrednio ze specjalistami/wg potrzeb. Odbywać się będą w siedzibie Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15 A w Kołobrzegu, sale mityngowe.

W celu ustalenia spotkania prosimy o kontakt:

Agnieszka Tułaza  tel. 513 442 515

Aleksandra Szornak  tel.602837609

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!