Zrealizowane projekty

Dofinansowanie działań z Budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg 2014r.

Nazwa zadania

„Wspieranie programów profilaktyczno –edukacyjnych z zakresu problemów społecznych, w tym przeciwdziałania uzależnieniom i/lub przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie – skierowanych do dzieci i młodzieży , rodziców/opiekunów, kadry kołobrzeskich placówek oświatowych i prozdrowotnych”

 • warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży OHP w Kołobrzegu
 • warsztaty dla wychowawców
 • warsztaty artystyczne dla młodzieży
 • konsultacje indywidualne dla młodzieży

Dofinansowanie działań z Budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg 2015r.

Nazwa zadania

„Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry kołobrzeskich placówek oświatowych i prozdrowotnych”

 • Warsztaty Wczesnej Interwencji FRED
 • Szkoła Dla Rodziców

Dofinansowanie działań z Budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg 2016r.

Nazwa zadania

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
„Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje służb i przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i /lub przemocy  w rodzinie.”

Oferta dla specjalistów:

Zadanie publiczne zakłada realizację szkoleń dla specjalistów w zakresie pomocy rodzinie dotkniętej przemocą w wymiarze dwóch piętnastogodzinnych edycji szkoleń.

Nazwa zadania

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

„Realizacja działań profilaktycznych i naprawczych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i/lub przemocy w rodzinie, skierowanych do różnych grup społecznych, w szczególności  dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

Oferta dla rodziców:

Szkoła dla Rodziców – warsztaty psychoedukacyjne
Odbiorcami są rodzice młodocianych, którzy równolegle uczestniczą w procesie zmiany swojego dziecka otrzymując wsparcie i konkretne wytyczne do działania. Warsztaty będą miały na celu zaopatrzenie ich w narzędzia, które ułatwią pracę z rodziną i bezpośrednio będzie miało to wpływ na polepszenie pracy z rodzinami w których istnieje konflikt, przemoc, nieudolność wychowawcza, uzależnienie itp. Efektem tej pracy jest nie tylko widoczna poprawa ich relacji z dziećmi, ale również poprawa kontaktów interpersonalnych w rodzinie.

Konsultacje indywidualne dla rodziców:

Adresatami są rodzice którzy dostrzegając istnienie problemu u swojego dziecka mogą skorzystać z porady, psychoedukacji, wsparcia oraz uzyskać informację w jaki sposób pomóc dziecku. Istotnym kierunkiem działań jest by tak pokierować procesami zmiany by uzyskać jak najlepsze efekty.

Oferta dla młodzieży:

FRED goes NET – Warsztaty wczesnej interwencji dla młodzieży – profilaktyka selektywna

Adresatami programu są osoby w wieku 12-18 lat w szczególnych przypadkach do-20 rż, używające narkotyków z wyłączeniem heroiny, substancji nielegalnych i alkoholu. Osoby, które są na etapie – eksperymentowania z w/w substancjami i używający ich w sposób problemowy. Osoby, które w wyniku stosowania tych substancji po raz pierwszy naruszyły obowiązujące normy społeczne np. weszły konflikt z prawem. Osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodzież, u której zauważono używanie narkotyków, a nie została na tym „przyłapana” może również wziąć udział w programie.
Zasadniczym celem programu jest możliwie wczesne dotarcie do osób sięgających po alkohol czy/i narkotyki i przedstawienie im oferty interwencji z wykorzystaniem społecznego nacisku;

Konsultacje indywidualne z młodzieżą mającą kontakt z substancjami psychoaktywnymi:

Adresatami programu są osoby w wieku 12-18 lat w szczególnych przypadkach do-20 rż, używające narkotyków z wyłączeniem heroiny, substancji nielegalnych i alkoholu. Osoby, które są na etapie – eksperymentowania z w/w substancjami i używający ich w sposób problemowy. Osoby, które w wyniku stosowania tych substancji po raz pierwszy naruszyły obowiązujące normy społeczne np. weszły konflikt z prawem. Osoby zgłaszające się na konsultacje zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodzież, u której zauważono używanie narkotyków, a nie została na tym „przyłapana”.

Pozostałe działania:

Profilaktyka uzależnień i psychoedukacja rodziców oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej

 • Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół Ekonomiczo –Hotelarskich w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół Społecznych w Kołobrzegu
 • Ochotniczy Hufiec Pracy w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
 • Gmina Miasto Gościno