Działania 2019

Na zlecenie Wójta Gminy  Kołobrzeg realizujemy kolejne działania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców, oraz programów profilaktycznych sprzyjających  kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży

w terminie od 01.02.2019 – do 20.12.2019

Warsztaty dla dzieci i młodzieży Unplugged i konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców.

 Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006.

 Charakterystyka programu

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do
młodzieży w wieku 10-14 lat.  Program jest realizowany w klasach szkolnych.

Cel programu

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego

Podstawy teoretyczne programu

 • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych
 • skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce
 • odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania
 • uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych
 • odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej

Tematyka zajęć dla młodzieży

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach.

Tematyka zajęć dla rodziców

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Konsultacje indywidualne dla rodziców:

     Spotkania indywidualne dla rodziców są to rozmowy kierowane, podczas których para rodzicielska lub rodzic mogła uczyć się na nowo jak poradzić sobie z własnymi problemami i z wymaganiami życia. Spojrzeć na siebie i na świat  z nowej perspektywy, z perspektywy rodzica który potrafi poradzić sobie ze swoimi ograniczeniami.

    Najistotniejsze w tych spotkaniach jest to, że oddziaływania prowadzone są zgodnie z kanonami udzielania pomocy małżeńskiej. Taka forma przynosi relatywnie większe korzyści zarówno dla procesu spotkań poprzez komfort dla uczestników, którzy podczas spotkań wzajemnie wymieniają się aktywnością. Terapeuta zwrócił uwagę na poglądy odnośnie roli kobiety i mężczyzny  w rodzinie, ojca i matki, kształtowanie asertywnych postaw wobec siebie przez partnerów.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW I MŁODZIEŻY DŹWIRZYNO

Każdy piątek 1400 – 1600 ( 2 h x 2(rodzice i młodzież ) co 2 tyg.)